İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 57 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bacakta arteria tibialis posterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies anteriores ile birleşen venler; tibia arka venleri; posterior tibial
Bacakta arteria tibialis anterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies posteriores ile birleşen venler; tibia ön venleri; anterior tibiyal ve
Tibia pürtüğü. Bk. tibial tuberosity
tıbbi çeviri
Bk. tibial tuberosity
Bk. iliotibial tract
Tibia’da hissedilen ağrı; tibia ağrısı; tibiyalji.
Tibia’nın önyüzünde, kondillerin altındaki -ligamentum patellae’nın tutunduğu- pürtüklü kabartı; tibia pürtüğü,
Tibiyal fenomen. Bk. Strümpell s sign.
Bk. nervus tibialis
Kaval kemiği (tibia) ile ilgili; tibiyal.
Bk. genu varum.
Bk. genu valgum
(L.): Bacağı oluşturan iki uzun kemikten, kalın olanı; fıbula’nın içyan tarafında, ona paralel uzanan kemik; kaval kemiği; tibiya
Ayak bileği kemikleri ve tibia ile ilgili; tarsotibiyal.
Talus (aşık kemiği) ve tibia (kaval kemik) ileilgili; talotibiyal.
Tedavi amacıyla yüksek dozlarda antimon veya antimon tuzları kullanılışı; antimon tedavisi; stibiyasyon.
Antimon zehirlenmesi; stibiyalizm.
1- Antimon’la ilgili; stibiyal. 2- Antimon içeren; antimon’lu.
Tibia’nın arka yüzünün üst bölümü üzerindeki -musculus soleus’un tutunup başladığı- eğik seyreden çizgisel kabartı; soleus kası (nalmsı kas) çizgisi
Tibia önünde; pretibiyal.
1 2 3
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 124 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Bk. arteria nutricia tibiae
Nervus ischiadicus’un iki uç dalından kalını olarak bacağın arka bölümündeki tüm kaslar (musculus gastrocnemius, musculus plantaris, musculus soleus, musculus popliteus, musculus tibialis posterior, musculus flexor hall
Nervus tibialis’in iki uç dalından biri olarak musculus abductor hallucis, musculus flexor hallucis brevis, musculus flexor digitorum brevis ile 1. lumbrikal kasa motor, ayak tabanı içyan bölümü derisi, 1.-3. ayak parma
tıbbi çeviri
Nervus tibialis’in iki uç dalından biri olarak, musculus quaratus plantae, musculus abductor digiti minimi pedis’e motor iplikler verdikten sonra yüzeysel ve derin olmak üzere iki uç dala aynlan, yüzeysel dalı mus
Nervus peroneus communis’in iki uç dalından biri olarak, motor iplikleri musculus tibialis anterior, musculus extensor hallucis longus, musculus extensor digitorum longus, musculus extensor digitorum brevis ve musculus
Nervus tibialis’ten ayrılıp membrana interossea cruris ve alt tibiofıbular ekleme duyusal iplikler veren sinir; bacağın kemikler arası siniri
Nervus tibialis’ten ayrılıp baldırın içyan taraf derisinde dağılan sinir; baldınn içyan deri siniri
Membrana interossea cruris’in arka yüzü, tibia arka yüzünün 1 /3 orta bölümü ve fibula arka yüzünün üst bölümünden başlayıp kayık kemik (os naviculare) pürtüğü, sustenta-culum tali, her üç kuneiform kemik, küboid kemik
Tibia’nın dışyan kondili’nin alt bölümü, dışyan yüzünün 2/3 üst bölümü ve membrana interossea cmris’ten başlayıp birinci metatarsal kemik tabanı ile birinci kuneiform kemiğin içyan yüzünde sonlanan, ayağa do
Crista iliaca’nın ön bölümü ile spina iliaca anterior superior ve spina iliaca anterior inferior arasındaki çentikten başlayıp fascia lata femoris’in iliyotibiyal şeridi(tractus iliotibialis)’nde sonlanan, u
Musculus triceps surae’nın bir başını oluşturmak üzere, fibula’nın arka yüzünün 1/3 üst bölümü ve tibia’nın arka yüzünün üst bölümündeki linea musculi solei’den başlayıp tendo calcaneus (Achilles tendo
Tuber ischiadicum’dan başlayıp tibia’m içyan yüzünün üst bölümünde sonlanan, uyluğa ekstensiyon ve içyan rotasyon, bacağa fleksiyon ve içyan rotasyon yaptırıcı kas; yarı kirişsi kas; semitendinöz kas
Tuber ischiadicum’dan başlayıp tibia’nın içyan kondili’nin arkasında sonlanan, uyluğa ekstensiyon, bacağa fleksiyon, her ikisine içyan rotasyon yaptırıcı kas; yarı zarsı kas; semimembranöz kas
Spina iliaca anterior superior’dan başlayıp tibia’nın içyan yüzünün üst bölümünde sonlanan, uyluğa fleksiyon, abduksiyon ve dışyana rotasyon, bacağa fleksiyon ve içyana rotasyon yaptırıcı kas; terzi kası
Musculus quadriceps femoris’in bir bölümü olarak spina iliaca anterior inferior ve acetabulum kenarının arkaüst kısmından başlayıp tuberositas tibia’da sonlanan, uyluğa fleksiyon, bacağa ekstensiyon yaptırıcı kas;
Femur’un dışyan kondili’nden başlayıp tibia cisminin arka yüzünde sonlanan, bacağa fleksiyon ve içyan rotasyon yaptırıcı kas; diz ardı kası; popliteal kas
Tibia’nın dışyan kondili ile fibula’nın başı ve dışyan yüzünün 2/3 üst bölümünden başlayıp birinci metatarsal kemik ve birinci (medial) kuneiform kemikte sonlanan, ayağa eversiyon ve plantar fleksiyon yaptırıcı ka
Pubis kemiğinin alt kolundan başlayıp tibia cisminin içyan yüzünde sonlanan, uyluğa adduksiyon, bacağa fleksiyon ve içyan rotasyon yaptırıcı kas; ince kas
İlium, sakrum ve koksiks’in arka yüzleri ile ligamentum sacrotuberale’den başlayıp tractus iliotibialis ve femur’un tuberositas glutea’sında sonlanan, uyluğa ekstensiyon, abduksiyon ve dışyan rotasyon
Tibia’nın arka yüzünün orta bölümünden başlayıp 2.5. ayak parmaklarının distal falankslarmda sonlanan, bu parmaklara fleksiyon yaptırıcı kas; ayak parmaklarının uzun bükücü kası
1 2
3
4 5 6 7

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü