İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 334 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
1- Yerine geçme; bir şeyin yerine başka bir şeyin konması; bir şeyin yerini aynı görevi yapan başka bir şeyin alması; sübstitüsyon. 2- Bileşikteki bir elementin diğer bir element ile yer değiştirmesi; molekül yapısındaki bir
1- Bir şeyin yerine, onun görevini görmek üzere başka bir şey koymak. 2- Bir şeyin yerine konan başka bir şey; diğeri yerine kullanılan madde (ilaç vb.),
Sağ ve sol kaburga yayının -xiphisternal eklem’e tutunarak- oluşturduğu açı; toraks’m stemum-altı açısı; infrasternal açı
tıbbi çeviri
Sternum altında; substernal.
Kemiğin süngersi maddesi. Bk. spongy bone.
Retiküler madde. Bk. reticular formation
Arka delikli alan. Bk. posterior perforated substance.
Ön delikli alan. Bk. anterior perforated substance
Dişin kemik maddesi. Bk. cementum
Pedunculus cerebri’nin arka kısmını oluşturan tegmentum’u, ön kısmını oluşturan crus cerebri’den ayıran, pigmentli gri madde şeridi; kara madde (İçerdiği bir kısım hücreler dopamin oluşturur)
Böbreğin meduller maddesi. Bk. medulla of kidney
Gri madde. Bk. gray substance
Diş pulpasmı çevreleyen, sert kıvamdaki diş dokusu; dentin
Böbreğin kabuk maddesi; böbrek korteksi. Bk. renal cortex
Her bir beyin yarıküresinin gri maddeden oluşan dış bölümü; beyin kabuğu; beyin korteksi
Ak madde. Bk. vhite substance
Dentin’in üzerindeki tabaka; mine tabakası; diş minesi
(L.): Substansiya. Bk. substance
Herhangi bir organ, oluşum ya da cismin yapısını oluşturan özgün unsur; madde; substans.
Dikensi çıkıntı altında; özellikle kürek kemiği dikeni ya da omurun dikensi çıkıntısı altında; subspinöz.
1 2
3
4 5 6 7 .. 15 16 17
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 377 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Ak madde (beyaz cevher). Bk. white substance.
Wharton kanalı. Bk. submandibular duct
Beyin üçüncü karıncığı ile herhangi bir komşu subaraknoid aralık, özellikle cisterna interpe-duncularis arasında ameliyatla geçit oluşturma; vent-rikülostomi (Hidrosefali tedavisinde uygulanan bir yöntem).
tıbbi çeviri
Arteria trans versa cervicis’e eşlik eden ve musculus trapezius ile komşu dokuların venöz kanını vena subclavia ya da vena jugularis extema’ya ileten venler; boyun enine venleri; transvers servikal venler
karın ön duvarının yüzeysel katlarının venöz kanını venae epigastricae superiores, vena epigastrica superficialis ve venae thoracoepigastricae’ya ileten venler; karın derialtı venleri; subkutan abdominal venler
Karaciğerde vena sublobularis’lerin birleşmesinden oluşup vena cava inferior’a açılan venler; karaciğer venleri; hepatik venler
Karaciğer lobüllerinin merkezindeki, organ dokusundaki sinüzoidlerin venöz kanını vena sublobularis’e boşaltan venler; Krukenberg venleri; karaciğerin merkezi venleri
Her iki tarafta, sternoklavikuler eklemin arkasında vena jugularis interna ile vena subclavia’nın birleşmesinden oluşan venler; sağ ve sol brakiyosefalik ven; innominat venler; brakiyosefalik venler (sağ ve sol vena bra
Plexus venosus suboccipitalis’ten başlayıp iç ve dış vertebral venöz pleksuslardan da -kendisine açılan dallar aracılığıyla- kan aldıktan sonra, ilk altı boyun omurunun foramen transversariumTanndan arteria vertebralis&
Arteria thoracoacromialis’e eşlik eden ve acromion, processus coracoideus scapulae ve sternoklavikuler eklemin venöz kanını vena subclavia’ya ileten ven; torakoakromiyal ven
Arteria submentalis’e eşlik eden ve vena facialis’e açılan ven; çene ucu altı veni; submental ven
Karaciğer merkezi venleri (venae centrales hepatis)’nin birleşmesiyle oluşan birkaç venden her biri; sublobüler ven [Sublobüler venler de birleşerek karaciğer venleri (venae hepaticae)'ni oluştururlar]
Ağız tabanında arteria sublingualis’e eşlik eden ve glandula sublingualis, musculus mylohyoideus, musculus genioglossus, ağız tabanı ve dişetlerinin venöz kanını vena lingualis’e ileten ven; dilaltı veni; sublingu
Karın ön duvarında 12. kaburganın alt sınırı boyunca arteria subcostalis’e eşlik ettikten sonra sağda vena azygos’u, solda vena hemiazygos’u oluşturmak üzere aynı taraf vena lumbalis ascendens ile birleşen v
Arteria dorsalis scapulae’ya eşlik eden ve vena jugularis externa ya da vena subclavia’ya açılan ven; skapula sırtı veni; dorsal skapuler ven
Saçlı derinin arka bölümündeki venöz pleksus’tan başlayıp arteria occipitalis’e eşlik ederek seyreden ve oksipital bölgenini venöz kanını plexus suboccipitalis ya da vena jugularis interna’ya ileten ven; art
Dışyan sakral venler (venae sacrales laterales)’den başlayıp bel omurlarının enine çıkıntıları önünde dikey seyrederek, birinci bel omuru hizasında sağda – vena azygos’u oluşturmak üzere- aynı taraf vena sub
Sinüs sigmoideus’un devamı olarak kafa tabanında foramen jugulare’den başlayıp sternoklavikuler eklemin arkasında -vena brachiocepha-lica’yı oluşturmak üzere- vena subclavia ile birleşen ven; iç jugular ven
Mandibula köşesinin arkasında vena retromandibularis’in arka dalı ile vena auricularis posterior’un birleşmesinden oluşan ve vena subclavia ya da vena jugularis interna’ya açılan ven; dış jugular ven
Çene ucu altından başlayıp boynun ön bölümünde seyrettikten sonra vena jugularis externa ya da vena subclavia’ya açılan -sağ ve sol- iki venden her biri; ön jugular ven
1 2 3 4 .. 17 18 19
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü