İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 268 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Elmacık kemiği (os zygomaticum) ‘nin dış yüzünde, büyük zigomatik kasın başlangıç yeri üzerinden başlayıp üst dudağın ağız köşesine yakın bölümünde kas lifleri ve deride sonlanan, üst dudağı yukan kaldmcı, yüze elemli i
Elmacık kemiği (os zygomaticum)’nin dış yüzünden başlayıp ağız köşesi derisi ve ağız köşesindeki kas liflerinde sonlanan, ağız köşesini yukan kaldırıcı ve arkaya çekici kas; büyük zigomatik kas
Musculus thyroarytenoideus’un içyan liflerini oluşturmak üzere, tiroid kıkırdağın ön bölümünün iç yüzünden başlayıp aritenoid kıkırdak tabanının arka kısmındaki ses çıkıntısı (processus vocalis)’nda sonlanan, ses
tıbbi çeviri
Dil sırtında aponeurosis linguae’den başlayıp dikey seyrederek dil alt yüzü aponevrozu ve dil kenarlarında sonlanan, dili yassılaştırıcı ve genişletici kas; dilin dikey kası
Femur’da linea intertrochanterica’nın alt bölümü, linea aspera’nın içyan dudağı ve septum intermusculare femoris mediale’den başlayıp musculus quadriceps femoris’in ortak tendonu, patella’n
Femur’da intertrochanterica’nın üst bölümü, trochanter majör, tuberositas glutea, linea aspera’nın dışyan dudağı ve septum intermusculare femoris laterale’den başlayıp musculus quadriceps femoris’
Femur cismi ön yüzünün 2/3 üst bölümü ve uyluğun kaslar arası dışyan bölmesi (septum intermusculare femoris laterale) ‘nden başlayıp musculus quadriceps femoris’in ortak tendonu aracılığıyla patella’nın üst
Yumuşak damak aponevrozu ve spina nasalis posterior’dan başlayıp uvula (küçük dil) mukozasında sonlanan, küçük dili yukarı kaldırıcı kas; küçük dil kası.
Musculus gastrocnemius ve musculus soleus’un beraber oluşturdukları kas; baldır üç başlı kası
Uzun başı (caput longum) kürek kemiği (scapu-la)’nde tuberculum infraglenoidale’den, dışyan başı (caput laterale) humerus arka yüzünün -sulcus nervi radialis’in üstünde kalan- üst yarısından ve ona komşu hum
Protuberantia occipitalis externa, oksipital kemiğin ense üst çizgisi (linea nuchae superior)’nin içyan bölümü, ligamentum nuchae ve 7. boyun, 1.12. göğüs omurlarının dikensi çıkıntılarından başlayıp köprücük kemiği (cl
Sternum cismi ve processus xiphoideus’un arka yüzlerinden başlayıp 2.-6. kıkırdak kaburgaların iç yüzlerinde sonlanan, -ekspirasyon esnasında göğsü daraltınak üzere- kıkırdak kaburgaları aşağı çekici kas; göğsün enine k
İskiyumkolu (ramus ossis ischii)’nun alt bölümünün iç yüzünden başlayıp raphe, perinealis ve centrum tendineum perinei’de sonlanan, centrum tendineum perinei’ye destek sağlayıcı, onu yerinde tutucu, ayrıca e
Tuber ischiadicum’un öniçyan bölümü ve iskiyum kolunun ona komşu kısmından başlayıp centrum tendineum perinei’de sonlanan, centrum tendineum perinei’ye destek sağlayıcı, onu yerinde tutucu kas; perine’
Musculus trapezius ve musculus sternocleidomastoideus tendonları arasında enine uzanış gösteren küçük kas; ensenin enine kası; ensenin transvers kası.
Musculus depressor anguli oris’in bir kısım yüzeysel kas liflerinden oluşup çene ucu altında karşı taraf kasın lifleri ile çapraşlaşarak birbirlerine karışan kas; çene ucunun enine kası; çene ucunun transvers kası
Septum linguae’dan başlayıp dil kenarlarında sonlanan kas liflerinin oluşturduğu, dilin uzunluğunu kısaltıcı ve artırıcı kas; dilin enine kası; dilin transvers kası.
Kulak kıkırdağının arka yüzünde eminentia conchae ile eminentia scaphae arasında uzanan, kulak sayvanı dış kenarı (helix)’nı arkaya çekici kas; kulağın enine kası; kulağın transvers kası
7.-12. kıkırdak kaburgalar, fascia thoracolumbalis, crista iliaca ve ligamentum inguinale’nin dışyan bölümünden başlayıp linea alba ve -fak inguinalis aracılığıyla- crista pubica ve pecten ossis pubis’te sonlanan,
Kulak sayvanında, tragus’un dış yüzü üzerinde dikey seyreden kısa kas şeridi; tragus kası
1 2 3 4 .. 12 13 14
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 589 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Kürek kemiğini öne çeken musculus seratus anterior’un felci nedeniyle skapula içyan kenarının -kanadı andırır şekilde- arkaya doğru çıkıntı yapması; kanatlı skapula.
Bk. musculus vocalis
Bk. musculus verticalis linguae
tıbbi çeviri
Bk. musculus sacrococcygeus ventralis
Musculus occipitofrontalis’in arka bölümünü oluşturan oksipital karnı.
Musculus occipitofrontalis’in ön bölümünü oluşturan frontal kamı.
Arteria trans versa cervicis’e eşlik eden ve musculus trapezius ile komşu dokuların venöz kanını vena subclavia ya da vena jugularis extema’ya ileten venler; boyun enine venleri; transvers servikal venler
Bacakta arteria tibialis posterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies anteriores ile birleşen venler; tibia arka venleri; posterior tibial
Bacakta arteria tibialis anterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies posteriores ile birleşen venler; tibia ön venleri; anterior tibiyal ve
Arteriae temporales profundae’ya eşlik eden ve musculus temporalis’in derin bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere plexus pterygoideus’a açılan venler; şakak derin venleri; derin temporal venler
Radiyal ve ulnar venlerin dirsek eklemi önünde birleşmesi ile oluşup kolda arteria brachialis’e eşlik eden ve musculus teres major’un alt kenarında -vena axillaris’i oluşturmak üzere- vena basilica ile birle
Musculus temporalis’in venöz kanını, venae temporales superfıciales’in birleşerek tek ven haline dönüştüğü bölüme ileten ven; şakak orta veni; orta temporal ven
Ağız tabanında arteria sublingualis’e eşlik eden ve glandula sublingualis, musculus mylohyoideus, musculus genioglossus, ağız tabanı ve dişetlerinin venöz kanını vena lingualis’e ileten ven; dilaltı veni; sublingu
Arteria sternocleido-mastoidea’ya eşlik eden ve musculus sternocleideus’un venöz kanını vena jugularis interna’ya ileten ven; ster-nokleidomastoid ven
Ön ve arka tibiyal venler (venae tibiales anteriores ve venae tibiales posteriores)’in -musculus popliteus’un alt kenarında- birleşmesinden oluşan ve hiatus adductorius’ta vena femoralis’e dönüşen ven;
El sırtındaki rete venosum’un ulnar tarafından başlayıp ön kola giden ve musculus teres majör’un alt kenarında -vena axillaris’i oluşturmak üzere- venae brachiales’le birleşen ven; bazilik ven
Musculus teres majör’un alt kenarında vena basilica ile venae brachiales’in birleşmesinden oluşan ve koltukaltında arteria axillaris’e eşlik ederek seyrettikten sonra birinci kaburganın dış kenarında vena su
(L.): 1- Büyük; geniş; vastus. 2- Uylukta, musculus quadriceps femoris’in, musculus rectus femoris dışında büyük bölümünü oluşturan üç kas (m. vastus intermedius, m. vastus lateralis ve m. vastus medialis)’tan her
Bk. musculus uvulae
Pubis kemeri (arcus pubis)’nin iki kolu arasında uzanan, musculus transversus perinei profundus ile musculus sphincter urethrae ve bu kasların her iki yüzünü örten fasyaların oluşturduğu, üçgen şeklindeki fibromüsküler
1 2 3 4 .. 28 29 30

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü