İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 440 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Yaprakları metil salisilat’tan zengin bir bitki; keklik üzümü; Gaultheria procumbens.
Kış aylarında görülen, bir virüs’ün sebep olduğu, kusma ve bulantı ile belirgin epidemik akut gastroenterit; kış kusması hastalığı.
Uzun süre soğuğa maruz kalış sonucu gelişen, deride kaşıntılı papüller oluşmasıyla belirgin prurigo; kış kaşıntısı.
tıbbi çeviri
Kış aylarında derinin soğuğa maruz kalışı nedeniyle oluşan kaşıntılı durum; kış kaşıntısı. Bk. winterprurigo.
Aynı anda veya zaman aralıklarıyla iki değişik virüs’tin etkisine maruz kalan hücrede, bir virüsün diğerinin etkisini azaltınası veya ortadan kaldırması; virüs engellemesi; virüs enterferansı (Bu olayda virüslerden biri
Bk. virüs interference
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya eşlik eden iki dal halinde yukarı çıkıp üçüncü kıkırdak kaburga hizasında tek ven haline dönüşen ve göğüs ön duvarı venöz kanını venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Beyinde foramen interventriculare yakınında sağda ve solda, vena thalamostriata superior ile vena choroidea’nın birleşmesinden oluşan iki ven; Galen venleri; beyin içi venleri; iç serebral venler (Sağ ve sol vena intern
Böbreğin yıldızsı vencikleri (venulae stellatae renis)’nden ve böbrek korteksi’ndeki peritübüler kapiller ağdan aldığı kanı, venae arcuatae renis’e ileten venler; böbreğin lobüller arası venleri
Vena portae hepatis’in, karaciğer lobülleri arasında seyreden ve karaciğer sinüzoidlerine açılan ince, uç dalları; karaciğerin lobüller arası venleri
Venae arcuatae renis’ten aldıklan kanı ileten ve böbrek piramitleri arasından geçerek böbrek hilumu’nda -vena renalis’i oluşturmak üzere- birbirleriyle birleşen venler; böbreğin loblar arası venleri
Kaburgalar arası aralıkların arka bölümlerinin venöz kanını taşıyan, ayrıca her biri sırt kasları ve sırt derisinden de dal alarak sağ tarafta vena brachiocephalica dextra, vena intercostalis superior dextra ve vena azygos
Kaburgalar arası aralıkların ön bölümlerinin venöz kanını vena throracica interna ve vena musculophrenica’ya ileten venler; kaburgalar arası ön venleri; ön interkostal venler
Metatarsal kemiklerin başlan arasındaki, ayak parmaklarının dorsal ve plantar venleri arasında bağlantı sağlayan venler; ayağın interkapituler venleri
Metakarpal kemiklerin başlan arasındaki, el parmaklarının dorsal ve palmar venleri arasında bağlantı sağlayan venler; elin interkapituler venleri
1- Elin interkapituler venleri. Bk. venae intercapitulares manus. 2- Ayağın interkapituler venleri. Bk. venae intercapitulares pedis
Karaciğer sol lobu’nun içyan segmenti ile sağ lobu’nun ön segmenti alt bölümünün venöz kanını -hepsi birleşip tek dal halinde- vena cava inferior’a ileten venler; karaciğer orta venleri; orta hepatik venler
Beyin iç venleri; iç serebral venler. Bk. venae internae cerebri
Arteria pudenda interna’ya eşlik eden ve kendisine dökülen bazı venleri aldıktan sonra vena iliaca interna’ya açılan ven; iç pudendal ven
Sinüs sigmoideus’un devamı olarak kafa tabanında foramen jugulare’den başlayıp sternoklavikuler eklemin arkasında -vena brachiocepha-lica’yı oluşturmak üzere- vena subclavia ile birleşen ven; iç jugular ven
1 2 3 4 .. 20 21 22
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 512 adet çeviri sonucu bulundu. 481 - 500 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Arteria iliaca interna’nın arka kütüğünden ayrılıp foramen ischiadicum majus’un suprapiriform bölümü aracılığıyla pelvis boşluğundan çıkıp gluteal bölgeye girdikten sonra yüzeysel ve derin olmak üzere iki dala ayr
Arteria iliaca interna’nın ön kütüğünden ayrılıp, pelvis boşluğunda m. coccygeus, m. piriformis ve m. levator ani’ye dallar gönderdikten sonra foramen ischiadicum majus’un infrapiriform bölümü aracılığıyla p
Arteria thoracica interna’nın iki uç dalından biri olarak, karın ön duvarının üst bölümü derisi ve kasları, diyafragma, periton ve karaciğerin ligamentum falciforme’sinde dağılan arter; epigastr üst arteri; superi
tıbbi çeviri
Erkekte, arteria vesicalis superior’dan, bazen de arteria iliaca interna’nın ön kütüğünden ayrılıp, üreter’in alt ucu, ductus deferens, vesicula seminalis ve testis’de dağılan arter; ductus deferens ar
Erkekte, arteria pudenda interna’nın uç dallarından biri olarak, glans penis, sünnet derisi (preputium) ve penis derisinde dağılan arter; penis sırtı arteri; penis’in dorsal arteri
Ayak bileği eklemi alt kenarı önünden itibaren arteria tibialis anterior’un devamı olarak başlayıp, dalları aracılığıyla ayak sırtında dağıldıktan sonra birinci intermetatarsal aralığın üst ucunda birinci dorsal metatar
Kadında, arteria pudenda interna’nın uç dallarından biri olarak, glans clitoridis ve onu üstten örten deri kıvrımı(preputium clitoridis)’nda dağılan arter; klitoris sırtı arteri; klitoris’in dorsal arteri
Erkekte, arteria vesicalis superior’dan, bazen de arteria iliaca interna’nın ön kütüğünden ayrılıp, üreter’in alt ucu, ductus deferens, vesicula seminalis ve testis’de dağılan arter; ductus deferens ar
Aorta ascendens’in sol arka aortik sinüsü’nden ayrıldıktan sonra kalbin ön yüzünde sulcus coronarius’da anterior interventriküler dal (ramus interventricularis anterior) ve sirkumfleks dal (ramus circumflexu
Arteria carotis interna’dan ayrılıp arteria cerebri posterior ile birleşerek circulus arteriosus cerebri (Willis çemberi)’nin dışyan bölümünü oluşturan küçük arter; beyin arka birleştirici arteri
Arteria iliaca externa’dan ayrılıp m. psoas majör, m. iliacus, m. sartorius, m. tensor fasciae latae ile karın ön duvarında m. obliquus internus abdominis ve m. transversus abdominis’de dağılan arter; kalça derin
Arteria iliaca externa’dan ayrılıp m. psoas majör, m. iliacus, m. sartorius, m. tensor fasciae latae ile karın ön duvarında m. obliquus internus abdominis ve m. transversus abdominis’de dağılan arter; kalça derin
Arteria carotis interna’dan ayrılıp capsula interna’nın arka bölümü, beyin yan karıncığının koroid pleksusu, tractus opticus, beyin tabanı, hippocampus, globus pallidus, corpus geniculatum laterale ve nucleus caud
Truncus costo-cervicalis’den -birinci interkostal aralık karşısında- ayrılıp boynun derin kaslarında dağılan arter; boyun derin arteri, derin servikal arter
Arteria carotis interna’nın iki uç dalından biri olarak nucleus lentiformis, capsula interna, nucleus caudatus, corpus striatum, talamus, insula ile frontal, paryetal ve temporal lobların kortekslerinde dağılan arter; b
Arteria carotis interna’nın iki uç dalından biri olarak talamus, nucleus caudatus, capsula intema, beyin yan karıncığının koroid pleksusu, corpus striatum, corpus callosum ile frontal ve paryetal lobların içyan bölümler
Arteria pudenda interna’dan ayrılıp vaginal vestibül bulbusu (bulbus vestibuli) ‘nda dağılan arter; vaginal vestibül bulbusu arteri
Arteria pudenda interna’dan ayrılıp penis bulbusu (bulbus penis) ve bulbouretral bez (Cowper bezi)’de dağılan arter; penis bulbusu arteri,
Arteria pudenda interna’dan ayrılıp penis bulbusu (bulbus penis) ve bulbouretral bez (Cowper bezi)’de dağılan arter; penis bulbusu arteri,
Spinal sinirin, foramen intervertebrale’den çıktıktan hemen sonra ayrıldığı iki daldan, önyan vücut duvarı kasları ve derisi ile kol ve bacak kasları ve derilerinde dağılan ön dalı; spinal sinirin ön dalı
1 2 3 .. 21 22 23 24
25
26

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü