İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 322 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
Belli bir bölgede arteryel kan akımının hızlanışı ve artışı nedeniyle gelişen hiperemi; arteryel hiperemi
Yırtılan veya kesilen arterden gelen kırmızı kanla belirgin kanama; arter kanaması
Bk. circulus arteriosus cerebri
tıbbi çeviri
Arter kapilleri; metarteryol
Bk. arteriostosis
Arterlerde bulunan, oksijenden zengin parlak kırmızı kan; temiz kan; arteryel kan
Arter’e ait; arter’le ilgili; arteryel.
Arteria umbilicalis’in doğumdan sonra açık kalan proksimal bölümünden ayrılıp mesanenin üst bölümünde dağılan birkaç arter; mesane üst arterleri; superior vezikal arterler
Arteria maxillaris’in ikinci bölümünden ayrılıp m. temporalis’de dağılan -ön ve arka olmak üzere- iki arter; şakak derin arterleri; derin temporal arterler
Arteria dorsalis pedis’den ayrılıp -iç malleol çevresindeki arter dalları ile anastomoz yaparak- ayağın içyan bölümündeki kemik ve eklemlerle, bu bölüm derisinde dağılan iki küçük arter; ayak bileği içyan arterleri; med
Arteria poplitea’dan -fossa poplitea’da- ayrılıp m. gastrocnemius, m. soleus, m. plantaris ile baldır derisinde dağılan iki arter; baldır arterleri, sural arterler,
Arteria phrenica inferior’dan ayrılıp böbreküstü bezinde dağılan birkaç arter; böbreküstü üst arterleri; superior suprarenal arterler
Arteria mesenterica inferior’dan ayrılıp, inen kolon’un son bölümü ile sigmoid kolon’da dağılan iki veya üç arter; sigmoid arterleri
Arteria iliaca interna’nın arka kütüğünden üst ve alt olmak üzere iki dal halinde ayrılıp, üst dalı canalis sacralis’e geçip burada omurilik, zarlar ve spinal sinirlere dalcıklar verdikten sonra sakrum’un ar
Arteria gastroduodenalis’den ayrılıp duodenum’un ilk bölümünün arka kısmı, ana safra kanalı ve pankreas başında dağılan birkaç arter; duodenum arkası arterleri; retroduodenal arterler
Arteria femoralis’den ayrılıp, erkekte skrotum ve perine derileri, kadında labium majus derisinde dağılan, biri yüzeysel diğeri derin iki arter dalı; edep dış arterleri; eksternal pudendal arterler
Aorta thoracica’dan -diyafragma’nın hemen üzerinde- ayrılıp, diyafragma’nın üst yüzünde dağılan arter çifti; diyafragma üst arterleri; superior frenik arterler
Aorta abdominalis’den -diyafragma’mn hemen altında, 1. bel omuru karşısında- ayrılıp, diyafragma’nın alt yüzünde dağılan, ayrıca böbreküstü bezine da dalcık veren arter çifti; diyafragma alt arterleri; infer
İlk üçü arteria profunda femoris ‘in dalları, dördüncüsü ise aynı arter’in son bölümü olarak, seyirleri esnasında m. adductor magnus ve m. adductor brevis’i delerek uyluğun arka bölümündeki kaslarda dağılan
Arteria ophthalmica’dan ayrılıp, üstteki üst gözkapağı içyan bölümünde, alttaki alt gözkapağı içyan bölümü ve ductus nasolacrimalis’de dağılan iki arter; gözkapakları içyan arterleri, mediyal palpebral arterler (Ü
1 2
3
4 5 6 7 .. 15 16 17
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 616 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Bk. arteria zygomaticoorbitalis.
Dalak pulpasmda, arteria splenica’nm küçük dalları çevresindeki lenfoid doku kümelerinin oluşturduğu bölüm; beyaz (ak) pulpa (Kırmızı pulpa içinde beyaz adacıklar halinde görülür),
Kalp iskemisinde, kollateral damar oluşmasını temin amacıyla arteria thoracica interna’nın kalp kasma implante edilmesi; Vineberg ameliyatı
tıbbi çeviri
Bk. arteria canalis pterygoidei
1 – Omurları ve kafa tabanını besleyen arterlerle ilgili; arteria vertebralis ve arteria basilaris ile ilgili; vertebrobaziler. 2- Omurlar ve kafa tabanı ile ilgili,
1- Arteria veıtebralis ve arteria basilaris çevresindeki sempatik sinir ağı; vertebral pleksus. 2- Omurgaya, uzunluğu boyunca eşlik eden venlerin oluşturduğu ven ağı; plexus venosus vertebralis internus ve externus
Bk. arteria vertebralis
Bk. arteria appendicularis
Ön kolda arteria ulna-ris’e eşlik eden ve dirsek önünde -venae brachiales’i oluşturmak üzere- venae radiales ile birleşen venler; ulnar venler
Arteria trans versa cervicis’e eşlik eden ve musculus trapezius ile komşu dokuların venöz kanını vena subclavia ya da vena jugularis extema’ya ileten venler; boyun enine venleri; transvers servikal venler
Bacakta arteria tibialis posterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies anteriores ile birleşen venler; tibia arka venleri; posterior tibial
Bacakta arteria tibialis anterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies posteriores ile birleşen venler; tibia ön venleri; anterior tibiyal ve
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya eşlik eden iki dal halinde yukarı çıkıp üçüncü kıkırdak kaburga hizasında tek ven haline dönüşen ve göğüs ön duvarı venöz kanını venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Arteriae temporales profundae’ya eşlik eden ve musculus temporalis’in derin bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere plexus pterygoideus’a açılan venler; şakak derin venleri; derin temporal venler
Dışyan sakral arterler (arteriae sacrales laterales)’e eşlik eden ve sakrum derisi ile sakrum arkasındaki kasların venöz kanını vena iliaca interna ya da venae gluteae superiores’e ileten venler; sakral dışyan ven
Arteria renalis’e eşlik eden ve vena cava inferior’a açılan, biri sağ diğeri sol böbreğe ait iki kısa ven; böbrek venleri; renal venler
Ön kolda arteria radialis’e eşlik eden ve dirsek önünde -venae brachiales’i oluşturmak üzere- venae ulnares ile birleşen venler; radiyal venler
Arteriae pudendae externae’ya eşlik eden ve kendilerine boşalan bazı venleri aldıktan sonra vena saphena magna ya da vena femoralis’e açılan venler; dış pudendal venler
Diyafragma’nın alt yüzünde arteria phrenica inferior’a eşlik ederek seyreden ve bu yüzün venöz kanını sağda tek dal halinde vena cava inferior’a, solda iki dal halinde biri vena suprarenalis sinistra’y
Diyagragma’nın üst yüzünde arteria pericardiacophre-nica’ya eşlik ederek seyreden ve bu yüzün venöz kanını -perikard’dan da dallar aldıktan sonra- boşaltmak üzere vena brachiocephalica’ya açılan venler
1 2 3 4 .. 29 30 31

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü