İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 322 adet çeviri sonucu bulundu. 301 - 320 arasındaki sonuçlar:
Arteria basilaris’den ayrılıp beyinciğin alt yüzünün ön bölümünde dağılan arter; beyincik alt ön arteri; anterior inferior serebellar arter
Arteria ophthalmica’dan ayrılıp, retina’da dağılan arter; retina merkez arteri
Arteria splenica’dan ayrılıp pankreas kuyruğunda dağılan arter; pankreas kuyruğunun arteri, kaudal pankreatik arter
tıbbi çeviri
Arteria carotis communis’in çatallanma noktasından başlayıp, temporal kemik içindeki canalis caroticus aracılığıyla kafa boşluğuna geçen ve sulcus lateralis cerebri’nin içyan ucunda arteria cerebri anterior ve art
arteria carotis communis’in çatallanma noktasından başlayıp yukarı doğru çıkarak parotid bezine giren ve -mandibula boynunun arkasında-bu bez dokusu içinde arteria temporalis superfîcialis ve arteria maxillaris olmak üz
Sağ tarafta truncus brachiocephalicus’un çatallanma noktasından, sol tarafta ise aort kavsinden çıkıp, stemoklaviküler eklem arkasında seyrederek tiroid kıkırdağın üst kenarı hizasında arteria carotis externa ve arteria
Fossa pterygopalatina’da arteria maxillaris’den veya -daha sık olmak üzere- arteria palatina major’dan ayrılıp, farenks’in üst bölümü mukozası, tuba auditiva (Eustachi borusu), timpan boşluğu ve sinüs
Arteria pudenda interna’dan ayrılıp vaginal vestibül bulbusu (bulbus vestibuli) ‘nda dağılan arter; vaginal vestibül bulbusu arteri
Arteria pudenda interna’dan ayrılıp penis bulbusu (bulbus penis) ve bulbouretral bez (Cowper bezi)’de dağılan arter; penis bulbusu arteri,
Arteria pudenda interna’dan ayrılıp penis bulbusu (bulbus penis) ve bulbouretral bez (Cowper bezi)’de dağılan arter; penis bulbusu arteri,
Arteria maxillaris’den ayrılıp musculus buccinator ile yanak mukoza ve derisinde dağılan arter; yanak arteri; bukal arter
Musculus teres majör tendonu’nun alt kenarında arteria axillaris’in devamı olarak başlayıp dirsek çukurunda arteria radialis ve arteria ulnaris olmak üzere iki uç dala ayrılarak sonlanan, dalları aracılığıyla omuz
Sağ ve sol arteria vertebralis’lerin birleşmesinden oluşup, pons’un ön kenarında sağ ve sol arteria cerebri posterior’ları oluşturmak üzere iki uç dala ayrılarak sonlanan, dalları aracılığıyla pons, iç kulak
Birinci kaburganın dış kenarında arteria subclavia’mn devamı olarak başlayıp dalları aracılığıyla pektoral kaslar, omuz ve kol kasları, akromion, omuz eklemi, stemoklavikuler eklem ve göğüs duvarında dağılan, musculus t
Arteria maxillaris’ den ayrılıp, dış kulak yolu derisi, kulak zarının dış yüzü ve temporomandibular eklemde dağılan arter; kulak sayvanı derin arteri, derin oriküler arter
Arteria carotis externa’dan ayrılıp orta kulak, mastoid hava hücreleri, kulak sayvanı, parotid bezi, m. digastricus, m. stapedius, m. stylohyoideus ve m. stemocleidomastoideus’da dağılan arter; kulak sayvanı arka
Arteria dorsalis pedis’den ayrılıp, ayak sırtında dağılan arter; ayağın yaysı arteri
Arteria ileocolica’dan ayrılıp, appendix vermiformis’de dağılan arter dalı; apandis arteri; apendiküler arter
Arteria facialis’in uç dalı olarak burun kanadı, m. orbicularis oculi ve saccus lacrimalis’de dağılan arter; anguler arter,
Arteria maxillaris’den fossa pterygopalatina’da ayrılıp, dalcıkları aracılığıyla üst çene küçük ve büyük azı dişleri, dişetleri ve sinus maxillaris mukozasında dağılan arter; arka üst alveoler arter,
1 2 3 .. 12 13 14 15
16
17
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 616 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Bk. arteria zygomaticoorbitalis.
Dalak pulpasmda, arteria splenica’nm küçük dalları çevresindeki lenfoid doku kümelerinin oluşturduğu bölüm; beyaz (ak) pulpa (Kırmızı pulpa içinde beyaz adacıklar halinde görülür),
Kalp iskemisinde, kollateral damar oluşmasını temin amacıyla arteria thoracica interna’nın kalp kasma implante edilmesi; Vineberg ameliyatı
tıbbi çeviri
Bk. arteria canalis pterygoidei
1 – Omurları ve kafa tabanını besleyen arterlerle ilgili; arteria vertebralis ve arteria basilaris ile ilgili; vertebrobaziler. 2- Omurlar ve kafa tabanı ile ilgili,
1- Arteria veıtebralis ve arteria basilaris çevresindeki sempatik sinir ağı; vertebral pleksus. 2- Omurgaya, uzunluğu boyunca eşlik eden venlerin oluşturduğu ven ağı; plexus venosus vertebralis internus ve externus
Bk. arteria vertebralis
Bk. arteria appendicularis
Ön kolda arteria ulna-ris’e eşlik eden ve dirsek önünde -venae brachiales’i oluşturmak üzere- venae radiales ile birleşen venler; ulnar venler
Arteria trans versa cervicis’e eşlik eden ve musculus trapezius ile komşu dokuların venöz kanını vena subclavia ya da vena jugularis extema’ya ileten venler; boyun enine venleri; transvers servikal venler
Bacakta arteria tibialis posterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies anteriores ile birleşen venler; tibia arka venleri; posterior tibial
Bacakta arteria tibialis anterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies posteriores ile birleşen venler; tibia ön venleri; anterior tibiyal ve
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya eşlik eden iki dal halinde yukarı çıkıp üçüncü kıkırdak kaburga hizasında tek ven haline dönüşen ve göğüs ön duvarı venöz kanını venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Arteriae temporales profundae’ya eşlik eden ve musculus temporalis’in derin bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere plexus pterygoideus’a açılan venler; şakak derin venleri; derin temporal venler
Dışyan sakral arterler (arteriae sacrales laterales)’e eşlik eden ve sakrum derisi ile sakrum arkasındaki kasların venöz kanını vena iliaca interna ya da venae gluteae superiores’e ileten venler; sakral dışyan ven
Arteria renalis’e eşlik eden ve vena cava inferior’a açılan, biri sağ diğeri sol böbreğe ait iki kısa ven; böbrek venleri; renal venler
Ön kolda arteria radialis’e eşlik eden ve dirsek önünde -venae brachiales’i oluşturmak üzere- venae ulnares ile birleşen venler; radiyal venler
Arteriae pudendae externae’ya eşlik eden ve kendilerine boşalan bazı venleri aldıktan sonra vena saphena magna ya da vena femoralis’e açılan venler; dış pudendal venler
Diyafragma’nın alt yüzünde arteria phrenica inferior’a eşlik ederek seyreden ve bu yüzün venöz kanını sağda tek dal halinde vena cava inferior’a, solda iki dal halinde biri vena suprarenalis sinistra’y
Diyagragma’nın üst yüzünde arteria pericardiacophre-nica’ya eşlik ederek seyreden ve bu yüzün venöz kanını -perikard’dan da dallar aldıktan sonra- boşaltmak üzere vena brachiocephalica’ya açılan venler
1 2 3 4 .. 29 30 31

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü