İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 322 adet çeviri sonucu bulundu. 281 - 300 arasındaki sonuçlar:
Arteria axillaris,den -m. subscapularis’in alt kenarı hizasında- ayrılıp omuz ekleminin arka bölümü, humerus boynu, m. deltoideus, m. teres minör ve m. triceps brachii’de dağılan arter; kol arka kıvrık arteri; pos
Arteria femoralis’den ayrılıp kasık derisi ve kasık lenf düğümlerinde dağılan arter; kalça yüzeysel kıvrık arteri; süperfısyel sirkumfleks iliyak arter
Arteria iliaca externa’dan ayrılıp m. psoas majör, m. iliacus, m. sartorius, m. tensor fasciae latae ile karın ön duvarında m. obliquus internus abdominis ve m. transversus abdominis’de dağılan arter; kalça derin
tıbbi çeviri
Arteria femoralis’den ayrılıp kasık derisi ve kasık lenf düğümlerinde dağılan arter; kalça yüzeysel kıvrık arteri; süperfısyel sirkumfleks iliyak arter
Arteria iliaca externa’dan ayrılıp m. psoas majör, m. iliacus, m. sartorius, m. tensor fasciae latae ile karın ön duvarında m. obliquus internus abdominis ve m. transversus abdominis’de dağılan arter; kalça derin
Arteria axillaris,den -m. subscapularis’in alt kenarı hizasında- ayrılıp omuz ekleminin arka bölümü, humerus boynu, m. deltoideus, m. teres minör ve m. triceps brachii’de dağılan arter; kol arka kıvrık arteri; pos
Arteria axillaris’den ayrılıp omuz eklemi, humerus başı, m. deltoideus, m. coracobrachialis, m. biceps brachii’nin uzun başı ile m. pectoralis majör’un tendonunda dağılan arter; kol ön kıvrık arteri; anterio
Arteria profunda femoris’den ayrılıp kalça eklemi ile uyluk kaslarından m. adductor longus, m. adductor magnus ve m. obturatorius’da dağılan arter; uyluk içyan kıvrık arteri; mediyal sirkumfleks femoral arter
Arteria profunda femoris’den ayrılıp kalça eklemi ve uyluk kaslarında dağılan arter; uyluk dışyan kıvrık arteri; lateral sirkumfleks femoral arter
Arteria axillaris’den ayrılıp omuz eklemi, humerus başı, m. deltoideus, m. coracobrachialis, m. biceps brachii’nin uzun başı ile m. pectoralis majör’un tendonunda dağılan arter; kol ön kıvrık arteri; anterio
Arteria cerebri posterior’dan ayrılıp beyin yan ve üçüncü karıncıkların koroid pleksuslarında dağılan arter; koroid arka arteri; posterior koroid arter
Arteria carotis interna’dan ayrılıp capsula interna’nın arka bölümü, beyin yan karıncığının koroid pleksusu, tractus opticus, beyin tabanı, hippocampus, globus pallidus, corpus geniculatum laterale ve nucleus caud
Truncus thyrocervicalis’den çıkıp, daha sonra yükselen ve inen dallarına ayrılıp musculus trapezius’da dağılan arter; boyun yüzeysel arteri; süperfisyel servikal arter (Bu arter, arteria transversa cervicis’
Truncus costo-cervicalis’den -birinci interkostal aralık karşısında- ayrılıp boynun derin kaslarında dağılan arter; boyun derin arteri, derin servikal arter
Arteria thyroidea inferior’ dan ayrılıp boyun kasları, omurga kanalı, omurilik ve omurilik zarlarında dağılan arter; boyun yükselen arteri; asandan servikal arter
Arteria basilaris’in ikiye ayrılmasından oluşan uç dal olarak, talamus, hipotalamus, beyin yan karıncığı ile üçüncü karıncığının koroid pleksuslan, temporal, oksipital ve paryetal lobların kortekslerinde dağılan arter;
Arteria carotis interna’nın iki uç dalından biri olarak nucleus lentiformis, capsula interna, nucleus caudatus, corpus striatum, talamus, insula ile frontal, paryetal ve temporal lobların kortekslerinde dağılan arter; b
Arteria carotis interna’nın iki uç dalından biri olarak talamus, nucleus caudatus, capsula intema, beyin yan karıncığının koroid pleksusu, corpus striatum, corpus callosum ile frontal ve paryetal lobların içyan bölümler
Arteria basilaris’den ayrılıp beyinciğin üst yüzü, epifız bezi, vermiş cerebelli, pons ve üçüncü beyin karıncığının koroid pleksusu’nda dağılan arter; beyincik üst arteri; superior serebellar arter
Arteria vertebralis’den ayrılıp beyinciğin alt yüzü, medulla oblongata ve dördüncü beyin karıncığının koroid pleksusu’nda dağılan arter; beyincik alt arka arteri; posterior inferior serebellar arter
1 2 3 .. 11 12 13 14
15
16 17
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 616 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Bk. arteria zygomaticoorbitalis.
Dalak pulpasmda, arteria splenica’nm küçük dalları çevresindeki lenfoid doku kümelerinin oluşturduğu bölüm; beyaz (ak) pulpa (Kırmızı pulpa içinde beyaz adacıklar halinde görülür),
Kalp iskemisinde, kollateral damar oluşmasını temin amacıyla arteria thoracica interna’nın kalp kasma implante edilmesi; Vineberg ameliyatı
tıbbi çeviri
Bk. arteria canalis pterygoidei
1 – Omurları ve kafa tabanını besleyen arterlerle ilgili; arteria vertebralis ve arteria basilaris ile ilgili; vertebrobaziler. 2- Omurlar ve kafa tabanı ile ilgili,
1- Arteria veıtebralis ve arteria basilaris çevresindeki sempatik sinir ağı; vertebral pleksus. 2- Omurgaya, uzunluğu boyunca eşlik eden venlerin oluşturduğu ven ağı; plexus venosus vertebralis internus ve externus
Bk. arteria vertebralis
Bk. arteria appendicularis
Ön kolda arteria ulna-ris’e eşlik eden ve dirsek önünde -venae brachiales’i oluşturmak üzere- venae radiales ile birleşen venler; ulnar venler
Arteria trans versa cervicis’e eşlik eden ve musculus trapezius ile komşu dokuların venöz kanını vena subclavia ya da vena jugularis extema’ya ileten venler; boyun enine venleri; transvers servikal venler
Bacakta arteria tibialis posterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies anteriores ile birleşen venler; tibia arka venleri; posterior tibial
Bacakta arteria tibialis anterior’a eşlik eden ve musculus popliteus’un alt kenarında -vena poplitea’yı oluşturmak üzere- venae tibiaies posteriores ile birleşen venler; tibia ön venleri; anterior tibiyal ve
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya eşlik eden iki dal halinde yukarı çıkıp üçüncü kıkırdak kaburga hizasında tek ven haline dönüşen ve göğüs ön duvarı venöz kanını venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Arteriae temporales profundae’ya eşlik eden ve musculus temporalis’in derin bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere plexus pterygoideus’a açılan venler; şakak derin venleri; derin temporal venler
Dışyan sakral arterler (arteriae sacrales laterales)’e eşlik eden ve sakrum derisi ile sakrum arkasındaki kasların venöz kanını vena iliaca interna ya da venae gluteae superiores’e ileten venler; sakral dışyan ven
Arteria renalis’e eşlik eden ve vena cava inferior’a açılan, biri sağ diğeri sol böbreğe ait iki kısa ven; böbrek venleri; renal venler
Ön kolda arteria radialis’e eşlik eden ve dirsek önünde -venae brachiales’i oluşturmak üzere- venae ulnares ile birleşen venler; radiyal venler
Arteriae pudendae externae’ya eşlik eden ve kendilerine boşalan bazı venleri aldıktan sonra vena saphena magna ya da vena femoralis’e açılan venler; dış pudendal venler
Diyafragma’nın alt yüzünde arteria phrenica inferior’a eşlik ederek seyreden ve bu yüzün venöz kanını sağda tek dal halinde vena cava inferior’a, solda iki dal halinde biri vena suprarenalis sinistra’y
Diyagragma’nın üst yüzünde arteria pericardiacophre-nica’ya eşlik ederek seyreden ve bu yüzün venöz kanını -perikard’dan da dallar aldıktan sonra- boşaltmak üzere vena brachiocephalica’ya açılan venler
1 2 3 4 .. 29 30 31

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü