İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tibbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 442 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Yapraklar metil salisilat’tan zengin bir bitki; keklik zm; Gaultheria procumbens.
K aylarnda grlen, bir virs’n sebep olduu, kusma ve bulant ile belirgin epidemik akut gastroenterit; k kusmas hastal.
Uzun sre soua maruz kal sonucu gelien, deride kantl papller olumasyla belirgin prurigo; k kants.
tibbi çeviri
K aylarnda derinin soua maruz kal nedeniyle oluan kantl durum; k kants. Bk. winterprurigo.
Ayn anda veya zaman aralklaryla iki deiik virs’tin etkisine maruz kalan hcrede, bir virsn dierinin etkisini azaltnas veya ortadan kaldrmas; virs engellemesi; virs enterferans (Bu olayda virslerden biri
Bk. virs interference
Toraks’ta arteria thoracica interna’ya elik eden iki dal halinde yukar kp nc kkrdak kaburga hizasnda tek ven haline dnen ve gs n duvar venz kann venabrachiocephalica’ya ileten venler;
Beyinde foramen interventriculare yaknnda sada ve solda, vena thalamostriata superior ile vena choroidea’nn birlemesinden oluan iki ven; Galen venleri; beyin ii venleri; i serebral venler (Sa ve sol vena intern
Bbrein yldzs vencikleri (venulae stellatae renis)’nden ve bbrek korteksi’ndeki peritbler kapiller adan ald kan, venae arcuatae renis’e ileten venler; bbrein lobller aras venleri
Vena portae hepatis’in, karacier loblleri arasnda seyreden ve karacier sinzoidlerine alan ince, u dallar; karacierin lobller aras venleri
Venae arcuatae renis’ten aldklan kan ileten ve bbrek piramitleri arasndan geerek bbrek hilumu’nda -vena renalis’i oluturmak zere- birbirleriyle birleen venler; bbrein loblar aras venleri
Kaburgalar aras aralklarn arka blmlerinin venz kann tayan, ayrca her biri srt kaslar ve srt derisinden de dal alarak sa tarafta vena brachiocephalica dextra, vena intercostalis superior dextra ve vena azygos
Kaburgalar aras aralklarn n blmlerinin venz kann vena throracica interna ve vena musculophrenica’ya ileten venler; kaburgalar aras n venleri; n interkostal venler
Metatarsal kemiklerin balan arasndaki, ayak parmaklarnn dorsal ve plantar venleri arasnda balant salayan venler; ayan interkapituler venleri
Metakarpal kemiklerin balan arasndaki, el parmaklarnn dorsal ve palmar venleri arasnda balant salayan venler; elin interkapituler venleri
1- Elin interkapituler venleri. Bk. venae intercapitulares manus. 2- Ayan interkapituler venleri. Bk. venae intercapitulares pedis
Karacier sol lobu’nun iyan segmenti ile sa lobu’nun n segmenti alt blmnn venz kann -hepsi birleip tek dal halinde- vena cava inferior’a ileten venler; karacier orta venleri; orta hepatik venler
Beyin i venleri; i serebral venler. Bk. venae internae cerebri
Arteria pudenda interna’ya elik eden ve kendisine dklen baz venleri aldktan sonra vena iliaca interna’ya alan ven; i pudendal ven
Sins sigmoideus’un devam olarak kafa tabannda foramen jugulare’den balayp sternoklavikuler eklemin arkasnda -vena brachiocepha-lica’y oluturmak zere- vena subclavia ile birleen ven; i jugular ven
1 2 3 4 .. 21 22 23
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 514 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
tibbi çeviri
Arteria sternocleido-mastoidea’ya elik eden ve musculus sternocleideus’un venz kann vena jugularis interna’ya ileten ven; ster-nokleidomastoid ven
Arteria pudenda interna’ya elik eden ve kendisine dklen baz venleri aldktan sonra vena iliaca interna’ya alan ven; i pudendal ven
Sal derinin arka blmndeki venz pleksus’tan balayp arteria occipitalis’e elik ederek seyreden ve oksipital blgenini venz kann plexus suboccipitalis ya da vena jugularis interna’ya ileten ven; art
tibbi çeviri
Dirsek orta veni; mediyan kubital ven. Bk. vena intermedia cubiti
n kol orta veni; mediyan antebrakiyal ven. Bk. vena intermedia antebrachii
ki taraf i serebral ven (vena cerebri interna)’in -splenium corporis callosi altnda- birlemesiyle oluup sins rectus’a alan ven; Galen’in byk veni; beyin byk veni; byk serebral ven
Dilin venz kann vena jugularis interna’ya ileten ven; dil veni; lingual ven.
Mandibula kesinin arkasnda vena retromandibularis’in arka dal ile vena auricularis posterior’un birlemesinden oluan ve vena subclavia ya da vena jugularis interna’ya alan ven; d jugular ven
ve d vertebral venz pleksuslarn ve omuriliin venz kann ileten venlerden her biri; omurlar aras veni; intervertebral ven (Boyun blmndekiler vena vertebralis’e, gs blmndekiler venae intercostales̵
Elin palmar yzndeki venz pleksus’tan balayarak n kolun n yznde yukar doru kp dirsee yakn iki dala aynlarak bir dal vena basilica’ya, dier dal vena intermedia cubiti’ye alan ven; n kol or
1. kaburgalar aras araln venz kann boaltmak zere ayn taraf vena brachiocephalica ya da vena vertebralis’e alan ven; en st kaburgalar aras veni; en st interkostal ven.
Sol 2., 3. ve 4. kaburgalar aras arka venleri (venae intercostales posteriores)’nin birlemesiyle oluup vena brachiocephalica sinistra’ya alan ven; sol st kaburgalar aras ven; sol st interkostal ven
Sa 2., 3. ve4. kaburgalar aras arka venleri (venae intercostales posteriores) ‘nin birlemesiyle oluup vena azygos’a alan ven; sa st kaburgalar aras veni; sa st interkostal ven
Arteria iliolumbalis’e elik eden ve vena iliaca communis’e ya da vena iliaca interna’ya alan ven; iliyolumbar ven.
Vena femoralis’in -ligamentum inguinale’nin arkasndan balayarak- devam olan ve sakroiliyak eklem nnde -vena iliaca communis’i oluturmak zere- vena iliaca interna ile birleen ven; d iliyak ven
Vena iliaca interna ile vena iliaca externa’nn sakroiliyak eklem nnde birlemesiyle oluan ven; ana iliyak ven (sa ve sol vena iliaca communis -5. bel omuru cisminin sa tarafmda-birleerek vena cava inferior’
Hipogastrik ven. Bk. vena iliaca interna
Sol vena lumbalis ascendens ile sol vena subcostalis’in birlemesinden oluup alt gs omurlarnn sol taraf boyunca -alt , sol arka interkostal veni de alarak- 8. gs omuruna kadar ykselip burada saa dnerek ve
Nervus hypoglossus’a elik eden ve genellikle vena lingualis’e, bazen vena facialis ya da vena jugularis interna’ya alan ven; hipoglossal sinire elik eden ven
Plexus choroideus’un dyan tarafnda seyrederek hippocampus, fornix cerebri ve corpus callosum’un venz kann toplayan ve -vena interna cerebri ‘yi oluturmak zere- vena thalamostriata superior ile birle
1 2
3
4 5 6 7 .. 24 25 26
Tıbbi Sözlük
Tıbbi Terimler Sözlüğü - Tıp Sözlüğü